GOOD MOOD, GOOD DAY

THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Chương trình có hiệu lực từ ngày 04/11/2019 cho đến khi có thông báo mới.


- Chương trình áp dụng cho toàn hệ thống Routine và Oz Homeland trên toàn quốc.